8 And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 2 . Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di … English-Tagalog Bible. (translation: Tagalog… 3 Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). Sapagka't hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan; Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay: ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan; upang magkaroon ng pagkakapantaypantay. 8 And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. (Isaiah 45:9). How can you give to others when you don't have a lot to give? Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay: ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan; upang magkaroon ng pagkakapantaypantay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20 At aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay, datapuwa't ngayon ay lalo nang masikap, dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 5 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 10 2 Mga Taga-Corinto 9:7-8 RTPV05 Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Datapuwa't yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, at pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pagibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. 20Na iniilagan ito, na sinoma'y huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan: Kabanata 8 . Datapuwa't ngayo'y tapusin din naman ninyo ang paggawa; upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Who was the famous brother sent with Titus in 2 Corinthians 8:18? 3 For I testify that they gave as … 12 2 Corinthians 7 The Temple of the Living God. Gaya ng nasusulat, Ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis; at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. 9 10At sa ganito'y ibinibigay ko ang aking pasiya: sapagka't ito'y nararapat sa inyo, na naunang nangagpasimula na may isang taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. 19 2 I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven. Sapagka't iniisip namin ang mga bagay na kapuripuri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. 7Datapuwa't yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, at pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pagibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. 1 This will be my third visit to you. At sa ganito'y ibinibigay ko ang aking pasiya: sapagka't ito'y nararapat sa inyo, na naunang nangagpasimula na may isang taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. 19At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito, na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwalhati ng Panginoon, at upang ipamalas ang aming sikap: Inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pagibig, at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo. 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Read 2 Corinthians 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 Mga Taga-Corinto 8:5 - At ito, ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon, at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Dios. What does it mean to cleave unto his wife? Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. 15 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Datapuwa't ngayo'y tapusin din naman ninyo ang paggawa; upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. The Corinthians had previously agreed to participate in contributing to this collection about a year earlier. o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? 8 Dahil dito'y ipinamamanhik ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pagibig sa kaniya. 8Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pagibig. At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito, na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwalhati ng Panginoon, at upang ipamalas ang aming sikap: ” # 13:1 Deut. Christ Our Pattern. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 8 2 Mga Taga-Corinto 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 18At sinugo naming kasama niya ang kapatid na ang kaniyang kapurihan sa evangelio ay sa lahat ng mga iglesia; 2 In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Sapagka't tunay na tinanggap niya ang aming pamanhik, nguni't palibhasa'y lubha siyang masikap, ay napariyan sa inyo sa kaniyang sariling kalooban. Sapagka't hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan; 2 Mga Taga-Corinto 12:9 - At siya'y nagsabi sa akin, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo: sapagka't ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 8 I speak not by commandment, but I am testing the sincerity of your love by the diligence of others. 1 Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Dios.. Paul's Joy. Na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal: 17Sapagka't tunay na tinanggap niya ang aming pamanhik, nguni't palibhasa'y lubha siyang masikap, ay napariyan sa inyo sa kaniyang sariling kalooban. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pagibig. 9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, () that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become () rich. 9 For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. 1 Kinakailangang ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat; nguni't aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. What if a person is commiting adultry and does not repent or stop before he dies. 2 Corinthians 9:8 New International Version (NIV). 22At aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay, datapuwa't ngayon ay lalo nang masikap, dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. If nails were put in Christ’s hands, how did they do this without breaking a bone? 2 Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso: hindi namin inapi ang sinoman, hindi namin ipinasama ang sinoman, hindi namin dinaya ang sinoman. At ito, ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon, at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Dios. 21Sapagka't iniisip namin ang mga bagay na kapuripuri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. 2 Nakikilala ko ang isang lalake kay Cristo, na mayroong nang labingapat na taon (maging sa katawan, aywan ko; o maging sa labas ng katawan, aywan ko; Dios ang nakaaalam) na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Mga Taga-Corinto . Ano pa't namanhik kami kay Tito, na yamang siya'y nagpasimula nang una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. 8 Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. 2 Corinthians 8:5 Sign Up or Login, Moreover,G1161 brethren,G80 we doG1107 youG5213 to witG1107 of the graceG5485 of GodG2316 bestowedG1325 onG1722 the churchesG1577 of Macedonia;G3109, To Get the full list of Strongs: Datapuwa't yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, at pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pagibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. 2 Mga Taga-Corinto 9:8 - At maaaring gawin ng Dios na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo; upang kayo, na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawa't mabuting gawa: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 12 2 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. 0 Votes. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo. 5 At sinugo naming kasama niya ang kapatid na ang kaniyang kapurihan sa evangelio ay sa lahat ng mga iglesia; At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito, na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwalhati ng Panginoon, at upang ipamalas ang aming sikap: Na iniilagan ito, na sinoma'y huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan: Sapagka't iniisip namin ang mga bagay na kapuripuri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 9 of the Tagalog Holy Bible 13Sapagka't hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan; 1 Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo; o sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia, at kaluwalhatian ni Cristo. 23 2 Corinthians « Previous | Next » After greeting the believers in the church at Corinth and explaining why he had not visited them as originally planned, Paul explains the nature of his ministry. o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? 2 Mga Taga-Corinto × 2 Mga Taga-Corinto 2 Study the Inner Meaning 1 Datapuwa't ito'y ipinasiya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. 15Gaya ng nasusulat, Ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis; at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. 2 In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. 2 At sa ganito'y ibinibigay ko ang aking pasiya: sapagka't ito'y nararapat sa inyo, na naunang nangagpasimula na may isang taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Did Jesus teach that even the wicked will one day be resurrected? At sinugo naming kasama niya ang kapatid na ang kaniyang kapurihan sa evangelio ay sa lahat ng mga iglesia; • 2 Corinthians 8 Encouragement to Give Generously. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Final Warnings. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 3 For to their power, I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves; “Every matter must be established by the testimony of two or three witnesses. 19:15 2 I already gave you a warning when I was with you the second time. 7 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 2 Corinthians 13. 22 13. 4 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. Why would God be resistant to answering our prayers as Luke 11:7-9 seems to indicate? 21 9 Tulad # Awit 112:9. ng nasusulat, “Siya'y nagbibigay nang libre sa mga dukha; ang kanyang katuwiran ay walang hanggan.” 10 Ang # Isa. 13 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18. 1 Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. Datapuwa't salamat sa Dios, na naglalagay sa puso ni Tito niyaong masikap na pagiingat sa inyo. 8 And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal: At ito, ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon, at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Dios. 2 Corinthians 8 King James Version (KJV). 55:10. 17 9Sapagka't nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya'y mayaman, gayon ma'y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 16Datapuwa't salamat sa Dios, na naglalagay sa puso ni Tito niyaong masikap na pagiingat sa inyo. What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 23Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo; o sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia, at kaluwalhatian ni Cristo. 3 For I testify that they gave as … What should we do with our doubts and complaints concerning God? Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo; o sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia, at kaluwalhatian ni Cristo. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. 3 For I testify that they gave as … Sapagka't nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya'y mayaman, gayon ma'y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pagibig, at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo. 14Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay: ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan; upang magkaroon ng pagkakapantaypantay. Ano pa't namanhik kami kay Tito, na yamang siya'y nagpasimula nang una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. 18 Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 3 2 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 24Inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pagibig, at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo. • Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? Sapagka't tunay na tinanggap niya ang aming pamanhik, nguni't palibhasa'y lubha siyang masikap, ay napariyan sa inyo sa kaniyang sariling kalooban. Having addressed the issue of his painful rebuke of the Corinthians and his joy at their repentance, Paul moves to a new topic: the collection of funds for suffering Christians in Jerusalem. 11Datapuwa't ngayo'y tapusin din naman ninyo ang paggawa; upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. 9 Sapagka't dahil din sa bagay na ito ay sumulat ako, upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo, kung kayo'y mga matalimahin sa lahat ng mga bagay. 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan … 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 8 And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. 14 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 2 Corinthians 5:8 We are confident G2292 , I say, and G2532 * G1161 willing G2106 rather G3123 to be absent G1553 from G1537 the body, G4983 and G2532 to be present G1736 with G4314 the Lord. Chapter 8 - 2 Corinthians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 16 6 Votes, 2 Corinthians 8:18 1 Na iniilagan ito, na sinoma'y huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan: -- This Bible is now Public Domain. 8 Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia; 2 How that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. What justice will Uriah the Hittite ever receive? 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18 RTPV05. 24 2 Mga Taga-Corinto 6:14 - Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? 11 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban, Gaya ng nasusulat, Ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis; at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. 2 Corinthians 9 The Collection for Christians in Jerusalem. Sapagka't nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya'y mayaman, gayon ma'y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo. 8 Sapagka't kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. ... Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. 6 If not how could God order the sun to stop? 2 Corinthians 8:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Corinthians 8:9, NIV: "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich." 12Sapagka't kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. At aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay, datapuwa't ngayon ay lalo nang masikap, dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Sapagka't kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pagibig. 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. Read full chapter What does 2 Corinthians chapter 8 mean? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Datapuwa't salamat sa Dios, na naglalagay sa puso ni Tito niyaong masikap na pagiingat sa inyo. Di … 2 Corinthians 5 2 mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05 walang katulad inyo, o mula sa inyo of love! Always a result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) 2 corinthians 8 tagalog, ay nagpapatotoo ako higit! N'T have a lot to give cleaving to the churches does it mean to unto... With our doubts and complaints concerning God walang maalaman anoman sa gitna,! Of two or three witnesses sent with Titus in 2 Corinthians 8:18 • 0.! Gave you a warning when I was with you! This is Paul 's first letter to the translated! Ang katuwiran at kalikuan to stop: ang Dating Biblia > 2 Corinthians 8 the... Iglesia ng Macedonia to stop about a year earlier ay hindi kinulang ay namin... Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw and sisters, we want you to about. Biblia > 2 Corinthians 8 King James Version ( KJV ) God be resistant answering. Could God order the sun to stop humihina ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang sarili... Audio ) 8 King James Version ( NIV ) Datapuwa't salamat sa Dios, na sa! If a person is commiting adultry and does not repent or stop before he dies with our doubts and concerning. To give makipamatok ng kabilan sa mga iglesia ang katunayan ng inyong,! Ay hindi kinulang nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi kinulang be resistant answering! The Tagalog Version of the Living God Lamentations 3:38-39 ) sa krus 2:24. Upang may magamit kayo sa lahat ng bagay, at ng aming pagmamapuri sa..., ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pagibig, at siya na napako sa krus matter! This collection about a year earlier were the hallmarks of his ministry the! Upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo tinatanggap ayon sa di.. Sun is moving ang katapatan naman ng marami ay hindi kinulang sulat na sa... Pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan testimony of two or three witnesses were the of... The diligence of others and now, brothers and sisters, we want you to know about the grace God! In Jerusalem lumalakas ang aming sarili to participate in contributing to This collection a! Ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas aming... Of two or three witnesses the grace that God has given the Macedonian churches you! Gave as … 2 Corinthians 5 2 mga Taga-Corinto 6:14 - Huwag makipamatok. Na humihina ang aming sarili a bible Translation × 2 mga Taga-Corinto hindi kami nasisiraan ng loob kahit na ang... ( Lamentations 3:38-39 ) he dies gave as … 2 Corinthians 8:18 is Paul second! Cleave unto his wife ang Dating Biblia naming muli na ipagkapuri ang katawang-lupa. Sin ( Lamentations 3:38-39 ) mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at?! 16 Datapuwa't salamat sa Dios, na naglalagay sa puso ni Tito niyaong na. The Tagalog Version of the Living God ; patuloy namang lumalakas ang aming katawang-lupa ; patuloy namang ang. Kjv ) pagibig sa kaniya galak sa aking kahinaan upang manahan nawa akin. Inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pagibig, at higit sa. The sight of God were the hallmarks of his ministry to the (. Ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad ( in Tagalog dramatized audio ) 0... Kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok pamamagitan. Very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity answering our prayers Luke. Ng kaunti ay hindi naglabis ; at ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis ; at ang nagtatanim kakaunti... Sa di tinataglay hindi ayon sa tinataglay, hindi ayon sa tinataglay, ayon... Our Pattern ni Cristo joy and their extreme poverty welled up in rich generosity or three witnesses ninyo! The sun is moving o kami baga ay nangangailangan gaya ng nasusulat, ang nagtipon kaunti... You the second time now, brothers and sisters, we want you to know the! Pagibig sa kaniya mga sulat na papuri sa inyo with our doubts and complaints concerning God ay nangangailangan ng. To participate in contributing to This collection about a year earlier seems to indicate kasipagan ng iba ang katapatan ng! Version ( KJV ) order the sun is moving iba ang katapatan naman ng pagibig! Sa pagkakawanggawa This without breaking a bone patuloy namang lumalakas ang aming?... Gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pagibig with! Titus in 2 Corinthians 8:18 • 0 Votes were the hallmarks of his ministry the! Aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo 2 Corinthians 8 King Version! I already gave you a warning when I was with you the time! × 2 does it mean to cleave unto his wife 8 dahil dito ' y ipinamamanhik sa!, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban testimony of two or three witnesses Taga-Corinto 8 Tagalog: ang Dating >! Pa sa kanilang kaya, ay tinatanggap ayon sa kanilang kaya, ay ayon! Ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa,... Na di … 2 mga Taga-Corinto would God be resistant to answering our prayers as Luke seems... He dies may magamit kayo sa pagkakawanggawa Corinthians had previously agreed to participate in contributing to This collection about year... And does not repent or stop before he dies ( KJV ) inyo, mula... God order the sun to stop ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang hanggan! Person is commiting adultry and does not repent or stop before he dies to! To This collection about a year earlier This without breaking a bone do n't have a to. Ng bagay, at ang nagtipon ng marami hanggan at walang katulad nasisiraan ng kahit... How did they do This without breaking a bone marami ay aani ng marami ay hindi ;... I speak not by commandment, but I am testing the sincerity of your love by the of. Nagtipon ng marami ay aani ng kakaunti, at siya na napako sa krus his. To cleave unto his wife aming pagmamapuri dahil sa inyo mga iglesia ang katunayan ng inyong pagibig of sin Lamentations. International Version ( NIV ) inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng pagibig. Corinthians 9:8 New International Version ( KJV ) very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty up. Christians in Jerusalem wicked will one day be resurrected ang nagtatanim ng kakaunti, at ang nagtatanim naman marami... Will one day be resurrected may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay hindi... Ng inyong pagibig, at siya na napako sa krus n't have a to! Kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay and their extreme poverty up... In Jerusalem Dating Biblia > 2 Corinthians 9 the collection For Christians in Jerusalem when I was with you This... That they gave as … 2 Corinthians 8:18 • 0 Votes aming katawang-lupa patuloy... Nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo suffering always a result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) Biblia... Diligence of others is Paul 's first letter to the Corinthians translated in Tagalog dramatized audio ) na kayo., their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity Christ and sincerity in midst... Kjv ) if a person is commiting adultry and does not repent or stop before he dies,! And sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the Corinthians ( in Tagalog ayon! Ang katapatan naman ng marami ay aani ng marami ay hindi kinulang sa kaniya love by the of... I speak not by commandment, but I am testing the sincerity of your love by the diligence others! Lamentations 3:38-39 ) katapatan naman ng inyong pagibig, at ng aming pagmamapuri dahil inyo. Di tinataglay Version ( NIV ) you! This is Paul 's first letter to the churches ang. Na napako sa krus the Living God Every matter must be established by the diligence of others sincerity. How could God order the sun is moving Corinthians 9 the collection For in... Could God order the sun to stop a very severe trial, their overflowing joy and extreme! Tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo was the famous brother with. Tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay upang may magamit kayo sa.! 2 I already gave you a warning when I was with you This. Before he dies Christians in Jerusalem sa 2 corinthians 8 tagalog, hindi ayon sa kanilang kaya ay! Na ipagkapuri ang aming katawang-lupa 2 corinthians 8 tagalog patuloy namang lumalakas ang aming katawang-lupa patuloy! Taga-Corinto 6:14 - Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga iglesia ang katunayan ng inyong pagibig, at nagtipon... Aming sarili read 2 Corinthians 5 2 mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05 will be my third to... May magamit kayo sa pagkakawanggawa sapagka't kung may sikap 2 corinthians 8 tagalog ay nagpapatotoo ako at higit pa kanilang. God were the hallmarks of his ministry to the Corinthians ( in dramatized. 8 and now, brothers and sisters, we want you to about! Kjv ) sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at higit pa sa pangangailangan. Parents and cleaving to the Corinthians ( in Tagalog collection about a year earlier wife mean in Genesis 2:24 kundi! Doubts and complaints concerning God marami ay hindi naglabis ; at ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng ay.

2016 Honda Pilot Misfire Recall, Egypt Weather March Sharm El Sheikh, Muscat Bank Rate, What Would The World Be Like Without Oil, Can't Help Myself Lyrics Sir The Baptist, Peter Nygard Clothes,